skip to Main Content

Kopparfors Skogar är en av Sveriges större privata markägare. Vi producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till jakt och fiske. Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med omstruktureringen av Bergvik Skog AB och  är ett helägt dotterbolag till FAM AB.

I Mellansverige äger Kopparfors Skogar drygt 283 000 hektar, varav knappt 230 000 hektar är produktiv skogsmark. Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 700 000 m³fub.

Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk. Idag finns 145 verk på bolagets mark.

Kopparfors Skogar arrenderar även ut mark och vatten för bland annat jakt och fiske. Bolaget hanterar ungefär 2 400 avtalade nyttjanderätter på markinnehavet.

Koncernen har totalt 23 anställda, varav drygt hälften är stationerade på huvudkontoret i Falun och resterade på något av våra tre lokalkontor i anslutning till markinnehavet.

Tallogran_400
Back To Top