skip to Main Content

Kopparfors Skogar är en av Sveriges större privata markägare. Vi producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till jakt och fiske. Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med omstruktureringen av Bergvik Skog AB och  är ett helägt dotterbolag till FAM AB. FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att vara en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna

I Mellansverige äger Kopparfors Skogar drygt 285 000 hektar, varav knappt 230 000 hektar är produktiv skogsmark. Den årliga avverkningsvolymen ligger på ungefär 700 000 m³fub.

Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk. Idag finns 144 verk på bolagets mark.

Kopparfors Skogar upplåter även mark och vatten för bland annat jakt och fiske. Bolaget hanterar ungefär 2 400 avtalade nyttjanderätter på markinnehavet.

Koncernen har totalt 28 anställda, varav drygt hälften är stationerade på huvudkontoret i Falun och resterade på något av våra tre lokalkontor i anslutning till markinnehavet.

Tallogran_400

Så här brukar vi Kopparfors skogar

Back To Top