skip to Main Content

Kopparfors Skogars behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag. Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig enligt adress nedan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.

Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress.

Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Kopparfors Skogar AB, Personuppgiftsansvarig, Trotzgatan 25, 791 71 FALUN.

Back To Top