skip to Main Content

Riktlinjer för jakt

Kopparfors Skogars huvudverksamhet och i särklass största inkomstkälla är skogsbruk. Samförvaltningen av skog och vilt ska därför i första hand bidra till att företagets långsiktiga mål för skogsskötsel- och naturvård uppnås.

Kopparfors Skogars huvudverksamhet och i särklass största inkomstkälla är skogsbruk. Samförvaltningen av skog och vilt ska därför i första hand bidra till att företagets långsiktiga mål för skogsskötsel- och naturvård uppnås.
Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet. Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Vilt är av stort värde för jakt och annan
rekreation. Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet.
Kopparfors Skogar samverkar med andra aktörer såsom markägare, jägare och deras organisationer samt myndigheter i syfte att nå såväl de skogliga målen som målet om en älgstam av god kvalitet. För samtliga klövviltsarter gäller att deras antal måste anpassas till aktuell skadesituation. Skadeinventeringar på skog utgör därför det enskilt viktigaste faktaunderlaget vid formulerandet av mål och vid utvärdering av viltförvaltningen.
Älgförvaltningen ska geografiskt och informationsmässigt baseras på nivån älgförvaltningsområde (ÄFO). Områdena ska vara avgränsade för att hantera en egen älgstam. Måltal för klövvilt tas fram lokalt i ÄFOt och därefter på jaktområdesnivån som kan vara älgskötselområde (ÄSO) eller licensområde. Det är ett gemensamt ansvar för markägare och jägare att verka för att uppsatta avskjutningsmål uppnås. Ett tydligt markägarinflytande inom viltförvaltningen på samtliga nivåer, även på ÄSO-nivån, är avgörande för en effektiv och ekonomiskt försvarbar viltförvaltning.
Kopparfors Skogar strävar efter att all upplåten mark ingår i väl fungerande Älgskötselområde (ÄSO) och Kronskötselområde (KSO) och beslutar därför själv om vilka jaktområden som marker upplåtna av företaget ska anslutas till.
Kopparfors Skogar stödjer rekrytering av unga jägare och erbjuder därför rabatterade priser till ungdomar 25 år eller yngre.

Förväntningar på våra jaktlag och jägare

Att vara jägare på marker upplåtna av Kopparfors Skogar innebär att man tar på sig ett ansvar för att jakten sker på ett etiskt riktigt sätt med respekt för det vilda samt enligt gällande lagstiftning och villkor i våra jaktupplåtelser. Jaktlagens 31§ som behandlar användning av motorfordon samt Jaktförordningens 16§ som behandlar jaktträning med hund är viktiga delar i lagstiftningen. Alla som jagar på Kopparfors Skogars mark har ett ansvar att se till att alla känner sig välkomna och trygga oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Alla som jagar högvilt på marker upplåtna av Kopparfors Skogar skall ha genomfört skog- och klövviltsutbildning. Läs mer på www.skogochklovvilt.se. Kopparfors Skogar vill uppmuntra till ett aktivt övningsskytte.

I upprättade upplåtelseavtal ingår som motprestation att utöva jakt på älg på ett sätt som bidrar till att jaktområdets (älgskötsel-, kronskötsel- eller licensområdets) mål uppfylls. Alla möjligheter att uppnå avskjutningsmålen på barmark bör utnyttjas:

 • För de viltarter där det upprättas skötselplaner med avskjutningsmål eller där Länsstyrelsen meddelar en tilldelning ska dessa uppfattas som den förväntade avskjutningen. Jaktlag eller jägare äger inte rätt att besluta om regler inom jaktlaget som hindrar eller försvårar måluppfyllnad i jaktlag eller jaktområde eller som begränsar jaktutövningen för enskild jägare.
 • Jägare i jaktlag som jagar på mark upplåten av Kopparfors Skogar ska under hela jakttiden ha möjlighet till jakt. På älg innebär det så länge avskjutningsmålet för jaktområdet (älgskötsel- eller licensområdet) inte är uppfyllt.
 • Jägare har rätt, efter att dennes jaktledare tagit kontakt med annan berörd jaktledare för att kunna garantera säkerheten, att fullfölja jakt som bevisligen påbörjats på den av Kopparfors upplåtna egna jaktmarken genom att på ståndskall skjuta älg eller annat klövvilt samt björn, varg, järv eller lo på Upplåtarens mark. På motsvarande sätt gäller en skyldighet att acceptera sådan jakt för annan jägare på den till jaktlaget upplåtna marken, förutsatt att säkerheten kan garanteras. Älgen tillfaller skyttens jaktlag. För viltvårdsområde gäller detta endast om frivillig överenskommelse träffats mellan jaktlag och viltvårdsområde.

 

Jägare på mark upplåten av Kopparfors Skogar ska:

 • Ha kunskap om Kopparfors Skogars mål om skog och klövvilt
 • Bedriva jakt efter gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser
 • Bedriva jakt på ett säkert och etiskt försvarbart sätt
 • Årligen avlägga godkänt skjutprov för högviltdekalen eller Björnpasset
 • I alla avseenden bedriva jakten så att uppsatta avskjutningsmål uppnås
 • Ha en god samverkan lokalt med både markägare och andra jägare

 

Särskilda krav ställs på jaktledaren att inom ramen för sitt uppdrag aktivt verka för Kopparfors Skogars mål och riktlinjer. Jaktledaren förväntas företräda Kopparfors Skogars intressen i jaktlaget och ansvarar bland annat för att:

 • Jakt bedrivs på sådant sätt att avskjutningsmål på älg uppnås
 • Allt skjutet vilt rapporteras enligt givna anvisningar
 • Relevant information sprids till övriga medlemmar i jaktlaget
 • Jaktledarskapet delegeras till annan jägare om ordinarie inte kan närvara vid aktuellt jakttillfälle

All utfodring av vilt kräver skriftligt tillstånd från Kopparfors Skogar. Utfodring kan användas för att stödja viltet under exempelvis hårda vintrar eller för att styra viltet i landskapet (från vägar eller begärliga grödor).

Anläggande av åtelplats för björn kräver skriftligt tillstånd av Kopparfors Skogar

Åtelplats för vildsvin är tillåten. På åtelplatsen får endast en mindre mängd oförädlade jordbruksprodukter läggas ut och skjuttorn, mindre koja eller liknande ska finnas utplacerad för ändamålet. Åtelplatsen får inte anläggas på vägar eller vändplaner och anläggningarna får inte hindra framkomligheten eller utgöra ett hinder för ex. snöplogning.

Vid snitsling av pass etc. får endast pappersband i färgerna blå/gul alternativt orange användas. Vid passröjning får inte ekonomiskt värdefull skog röjas ner, vilket innebär gagnvirkesträd samt framtida huvudstammar.

 

Upplåtelseformer

Jaktupplåtelser omfattar vanligtvis all jakt till ett enhetspris, innefattande både areal- och fallavgift.  Upplåtelsetiden omfattar 360 dagar. Normalt erbjuder Kopparfors Skogar en ny upplåtelse för kommande jaktår. Upplåtelser ges normalt bara till juridiska personer med antagna stadgar.

Vid tillsättande av nya jägare ska anställda inom Kopparfors Skogar samt ungdomar 25 år eller yngre ges företräde.

Inför varje nytt jaktår (senast 20 maj) ska samtliga lag uppdatera sina kontaktuppgifter och medlemsförteckningar på den jaktwebb vi anvisat.

 

Rovdjur

De fyra stora rovdjuren – varg, björn, lo och järv – ska vara naturliga inslag i den svenska skogen. Rovdjursstammarna bör förvaltas aktivt med ett stort lokalt ansvar.

Rovdjuren tar klövvilt men det leder inte automatiskt till en minskande älgstam. Det finns flera exempel där rovdjurspredation och jakt är mindre än älgstammens tillväxt med följden att älgstammen ändå ökar, vilket inte får ske i en omfattning som leder till oacceptabla betesskador.

 

Rapportering

Fälld älg och kronvilt ska rapporteras till det jaktområde man tillhör inom 3 dagar. En snabbare rapportering kan beslutas inom respektive jaktområde och då är det detta beslut som gäller. Utöver rapporteringen av fällda djur ska även en korrekt genomförd Älgobs rapporteras. Rapportering ska ske på det sätt och i det rapporteringssystem Kopparfors Skogar begär.

Rapporteringen är en viktig del i förvaltningen och tjänar flera syften, däribland att följa upp avskjutningsmålen, samt att erbjuda ett index över älgstammens utveckling och sammansättning. Insamling av data ska ske enligt SLU:s manualer för att säkerställa hög kvalitet och jämförbarhet över tiden.

Back To Top