skip to Main Content

Kopparfors Skogars skogsbruk bedrivs i långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga former, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljö- och sociala värden värnas.

Kopparfors Skogars slutavverkningsnivåer skall vara långsiktigt hållbara och uthålliga. Gallringsnivån följer skogsskötselmässiga behov uttryckta i Kopparfors Skogars vid var tid gällande gallringsriktlinjer och tillåts variera över tiden.

Rationella skogsbruksmetoder tillämpas utifrån kunskap och beprövad erfarenhet i syfte att ge välskötta och stabila skogar som genererar god avkastning och högt värde.

Avverkningsplanering och skogsvård sker i egen regi och avverkningsrätter säljs på marknaden.

Kopparfors Skogars markinnehav är en viktig tillgång i ett hållbart biobaserat samhälle. I ett sådant samhälle bidrar skogen med förnybart träbaserat material som kan ersätta produkter baserade på icke-förnybara resurser som exempelvis fossil olja. Samtidigt bromsar den växande skogen, genom sitt upptag av koldioxid, växthuseffekten och klimatförändringar. Kopparfors Skogars markinnehav medför dessutom en möjlighet att verka för ökad vindkraftsetablering som kan bidra till en ökad andel förnybar energi. Kopparfors Skogar medverkar till det biobaserade samhället utifrån ett hållbart brukande av skog, mark och vatten genom att:

  • Öka och nyttja skogens produktionsförmåga
  • Arbeta för bevarande av biologisk mångfald
  • Begränsa verksamhetens påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker
  • Genomföra restaurerande åtgärder som naturvårdsbränning och program för skötselkrävande biotoper
  • Arbeta för att förebygga förorening och minimera oönskad miljöpåverkan
  • Arbeta för att etablera fler vindkraftverk och en ökad användning av biobränslen
  • Uppfylla bindande krav och arbeta för ständig förbättring
  • Vara certifierad enligt relevanta skogsbruksstandarder
Back To Top