skip to Main Content

Naturvårdande skötsel

En delmängd av Kopparfors produktiva skogar är klassade som NS-bestånd (NS står för naturvård med skötsel). Dessa bestånd har naturvärden som kräver skötsel för att bevaras och/eller förstärkas.

Nyligen genomfördes en NS-huggning utanför Lumsheden i Dalarnas län. Beståndet håller naturvärden i form av gamla tallar och spår av brand. Målbilden är att skapa en åldersspridd tallskog med (artificiella) brandljud och död ved av god kvalitet samt med inslag av löv. Vid huggningen togs majoriteten av granarna ut, tallstammar skadades för att efterlikna brandljud, högstubbar ställdes och topparna från dessa lämnades kvar som död ved. Med denna åtgärd ökar vi förekomsten av en ovanlig och värdefull skogstyp i landskapet.

Back To Top