skip to Main Content

Naturvårdsbränning i Höljes

Sommaren 2021 naturvårdsbrändes två områden i Höljes, norra Värmland på sammanlagt ca 59 ha. Skogarna bestod av mestadels tall med höga naturvärden i form av äldre träd, viss dimensions- och åldersspridning, samt inslag av död ved och mikrohabitat – lokar och stora block. Där fanns även trivialare delar med yngre tall som gallrats ett tiotal år tillbaka. I delar av områdena finns svackor med högre graninslag. Bitvis är områdena blockrika. Spår efter tidigare bränder fanns. Skogen har dimensionsavverkats och plockhuggits genom tiderna. Detta gör att områdena var varierade och att branden kommer att ge olika påverkan. Målet med naturvårdsbränningarna är att bibehålla skogstypen brandpräglad skog och skapa livsmiljöer för arter knutna till- och beroende av denna skogstyp. Sotsvart praktbagge kom på besök ganska omgående. Målet är även att skapa mer död ved, träd med brandljud och glesare tallskogar med kontinuitet. Naturvårdsbränningarna har genomförts med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling).

 

 

EU-logo-jordbruksfonden-farg
Back To Top