skip to Main Content

Årlig nyckelbiotopskalibrering.

Varje år samlas våra skogliga planerare och skogsvårdsledare för att diskutera naturvärden och lära oss arter. Vi tittar på ett eller flera skogsområden och gör naturvärdesbedömningar utifrån vår instruktion. Vi diskuterar naturvärdesträd, död ved, flerskiktning och tittar på de arter som hittas i området. Årets kalibreringsobjekt bestod av en tallskog och en aspskog. I tallskogen fanns inslag av silverved (tjärindränkta rester av tallar som utsatts för brand. En typ av död ved som ligger kvar flera hundra år och som hyser arter med krav på varaktiga substrat) Trädskiktet i övrigt hade bruten kontinuitet, området har troligtvis avverkats i början av 1900-talet. Arter som fanns på platsen var bland annat dvärgbägarlav, vedskivlav, mörk kolflarnlav och garnlav.  I aspskogen har granen börjat växa in och tränga undan aspen. Många av asparna hyste arten lunglav. Här diskuterade vi naturvårdande skötsel för att förlänga aspskogens varaktighet. En naturvärdesbedömning görs inför varje åtgärd (gallring, föryngringsavverkning, naturvårdanade skötsel) så att rätt hänsyn till naturvärden tas.

Back To Top