skip to Main Content

Kopparfors Skogars markinnehav är indelat i 8 ekologiska landskap utifrån bland annat topografi och spridningsgränser såsom vattendrag, vägar, kraftledningsgator, m.m.

I landskapsplanerna finns information om bland annat trädslagsfördelning, frivilliga avsättningar, åldersklasser, mängden äldre skog och fjällnära skog. Vi har även valt att samla in data för avsättningar och nyckelbiotoper och tillgängliggöra dessa för allmänheten via vår webbsida. nedan listas de olika landskapen med uppgift om storlek i produktiv areal.

 • Ockelbo – 83 905 ha
 • Höljes – 40 415 ha
 • Los – 30 100 ha
 • Falun – 22 610 ha
 • Ramsjö – 23 335 ha
 • Norn – 22 739 ha
 • Lofsdalen – 3 666 ha
 • Hyltebruk – 1 464 ha

I framtagandet av Kopparfors Skogars ekologiska landskapsplaner har en ny bristanalys utförts. och markinnehavet har delats in i 8 landskap, där gränsdragningar har baserats bl.a. sammanhängande markinnehav med likartade naturgeografiska förhållanden, liknande skogstyper och brukningshistorik. Även hänsyn till arbetsområden har beaktats. ELP:n tar bland annat hänsyn till mängden äldre skog, bristfälliga skogstyper, frivilliga avsättningar och främmande trädslag inom respektive landskap. Kopparfors Skogars avsättningar består till största del av nyckelbiotoper, äldre skogar och vitryggsområden. De främsta kända bristerna är förekomsten av lövskogar och lövsumpskogar. Kopparfors Skogar har därför genom sin ekologiska landskapsstrategi valt att premiera dessa skogstyper som frivilliga avsättningar samt prioritera dessa vid vardaglig hänsyn som lämnas vid skogsbruksåtgärder i våra produktionsskogar.

Ekologisk landskapsplanering är en dynamisk process, vilket medför att olika prioriteringar inom naturvårdsarbeten kan komma att förändras på grund av nya behov.

Ytterligare exempel på arbete inom de ekologiska landskapsplanerna:

 • Indelning och skötsel av områden avsatta för vitryggig hackspett.
 • Identifiering av områden lämpliga för naturvårdsbränningar.
 • Samråd med lokala intressenter pågår inom några landskap där vi beaktar lokalkännedom och önskemål från naturvårdsintressen. Denna kunskap kan komma att komplettera bristanalysen och därmed ge en högre upplösning av landskapens naturvärden och sociala värden.
 • Definition av tydliga strategier för varje landskap t.ex. genom speciella skötselmetoder vid känsligare skogstyper (exempel förstärkt hänsyn och/eller självföryngring med fröträdsskärm och evighetsträd för kontinuitet i sandtallskogar och skonsamma störningar av marksvampsfloran).
 • Identifiering av contortafria landskap och utformning av restriktioner för föryngring av contorta inom de landskapen respektive planer för hur utfasning av contorta ska ske i utpekade landskap. Dessutom identifieras områden för förstärkt hänsyn vilket fungerar som kompensationsåtgärder vid plantering av contortatall.
 • Samrådsområden och renbetesmarker ingår också i de ekologiska landskapsplanerna.
 • Särskilt vattenlandskap med särskilda riktlinjer vid och i vattendraget Västerhocklan.

Nedan listas arealer för några typer av särskilda områden inom Kopparfors innehav:

 • Förstärkt hänsyn – 1 590 ha
 • Äldre skog – 9 826 ha
 • Skogsmark omvandlad till annan mark – 0 ha
 • Kompensation för markomvandling – 145 ha
 • Contorta – 7 049 ha
 • Bränd skog – 140 ha
 • Kontinuitetsskogsbruk – 25 ha

För mer information om innehåll i enskilda landskapsplaner kontakta:

Ida Heurlin
Naturvårdschef
070 234 93 12
ida.heurlin@kopparfors.se

Back To Top