skip to Main Content

Kopparfors Skogars markinnehav är indelat i 8 ekologiska landskap utifrån bland annat liknande skogstyper och brukningshistorik.

I landskapsplanerna finns information om bland annat trädslagsfördelning, frivilliga avsättningar, åldersklasser, mängden äldre skogsbestånd och fjällnära skog.
Under fliken KARTA framgår de olika landskapen samt våra arbetsområden. Där syns även våra frivilliga avsättningar och nyckelbiotoper.
Nedan listas de olika landskapen med uppgift om storlek i produktiv areal.

   • Ockelbo – 83 905 ha
   • Höljes – 40 415 ha
   • Los – 30 100 ha
   • Falun – 22 610 ha
   • Ramsjö – 23 335 ha
   • Norn – 22 739 ha
   • Lofsdalen – 3 666 ha
   • Hyltebruk – 1 464 ha

   I framtagandet av Kopparfors Skogars ekologiska landskapsplaner har en bristanalys utförts, markinnehavet har delats in i 8 landskap och hänsyn till arbetsområden har beaktats. De främsta kända bristerna är förekomsten av lövskogar, lövsumpskogar och brandfält vilket också är områden vi prioriterar i vårt naturvårdsarbete. Även brist på äldre skogsbestånd finns i de landskap med lång brukningshistorik, vilket är Hylte och Ockelbo. Då inga landskap har lägre andel avsatt skog än 3% kommer målet om minst 2% äldre skogsbestånd/landskap att uppnås med tiden.

   Kopparfors Skogars frivilliga avsättningar består till största del av nyckelbiotoper, äldre skogar och vitryggsområden. Vårt mål är att identifiera samtliga skogar med höga naturvärden på vårt innehav och införliva dem i våra frivilliga avsättningar. Nulägesberäkningar visar att ca 10% av den produktiva skogsmarken kommer vara frivilliga avsättningar. Förstärkt naturhänsyn, hänsyn till upplevelsevärden och renskötsel kommer till stor del ske i form av naturvårdande skötsel och produktion med förstärkt hänsyn. I dagsläget (2024) består 6,5 % av den produktiva skogsmarken av områden med identifierade höga naturvärden. Resterande 3,5% med troliga höga naturvärden kvalitetssäkras löpande. Av de 6,5% med identifierade höga naturvärden är två tredjedelar nyckelbiotoper.

   Ekologisk landskapsplanering är en dynamisk process, vilket medför att olika prioriteringar inom naturvårdsarbetet kan komma att förändras på grund av nya behov. Inom Kopparfors Skogar pågår ett parallellt hållbarhetsarbete som tar avstamp i artförekomster och deras behov av olika livsmiljöer även klimatförändringar och koldioxid beaktas.

   Ytterligare exempel på arbete som bedrivs inom ramen för de ekologiska landskapsplanerna:

   • Indelning och skötsel av områden avsatta för vitryggig hackspett. Målet är att nå värdeklass 1 och 2 inom avtalsperioden.
   • Identifiering av områden lämpliga för naturvårdsbränningar. Ambitionen är att bränna motsvarande 5% av föryngringsarealen på torr och frisk mark enligt givna parametrar under en femårsperiod. Mellan perioden 2019 – 2023 har 140 ha bränts, vilket motsvarar 5%.
   • Definition av strategier för varje landskap t.ex. genom speciella skötselmetoder vid känsligare skogstyper. Där förstärkt hänsyn och/eller självföryngring med fröträdsskärm och evighetsträd för kontinuitet i, bland annat, sandtallskogar och kontinuitetskogsbruk är en naturlig del i arbetet med mer variationsrikt skogsbruk.
   • Samrådsområden och renbetesmarker.
   • Vattenlandskap med särskilda riktlinjer vid och i vattendraget Västerhocklan.
   • Identifiering och hantering av områden med höga bevarandevärden med avseende att inga höga bevarandevärden ska försämras.
   • • Det finns 3% contorta plantager på vårt innehav (2024), där Höljes och Lofsdalen står för merparten. Då det för närvarande inte sker någon återbeskogning eller nyetablering av främmande trädslag så minskar ständigt arealen med contorta. Det finns inget fastlagt mål att helt sluta med contorta.
   • Det finns 144 vindkraftverk inom innehavet och motsvarande 147 hektar skog avsatt som kompensation.

För mer information om innehåll i enskilda landskapsplaner kontakta:

Ida Heurlin
Naturvårdschef
070 234 93 12
ida.heurlin@kopparfors.se

Back To Top