skip to Main Content

Restaurering av vattendrag

Vattendraget Västerhocklan, som rinner genom Kopparfors marker i Los, ingår i projektet Rivers of LIFE som drivs av Länsstyrelsen Gävleborg och Jämtland. Projektet innebär att vattendrags livsmiljöer ska restaureras efter ingrepp som genomfördes under timmerflottningen. Tillexempel ska sten och block läggas tillbaka i strömsträckor, förlorade lekbottnar ska återskapas med hjälp av lekgrus, död ved ska läggas ut för att gynna mossarten mikroskapania och vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer ska tas bort (tillexempel dåligt anlagda vägtrummor). I Västerhocklan kommer ev. även en gammal igenlagd sidofåra öppnas upp.

Åtgärderna ska bidra till ett friskare och mer välfungerande ekosystem vilket gynnar en ökad biologisk mångfald och ökad mängd fisk i våra strömmande vatten.

Restaureringen av Västerhocklan har påbörjats i juni och kommer pågå hela sommaren.

Back To Top