skip to Main Content

Naturvårdsavsättningar

Olika naturvårdsavsättningar kompletterar varandra – nationalparker, reservat, generell hänsyn, biotopskydd, naturvårdsavtal, frivilliga avsättningar, trädbevuxna impediment.
Skogslandskapet består av ett nätverk av olika naturvårdsavsättningar och det görs hela tiden insatser i syfte att naturligt förekommande arter skall ha en framtid och att ekologiska processer skall kunna fortgå. Skogsbruket, som pågår såväl bredvid som hand i hand med detta arbete, är samtidigt en möjlighet för oss människor när det gäller klimatsmarta produkter där några varit och är livsavgörande för vår art. Byggprodukter, papper, kartong, energi mm som kommer från en förnyelsebar källa, våra skogar, är något som borde tilltala alla. En del av ansvaret för arter och processer har staten tagit genom sk formellt skydd. En betydande del av ansvaret för naturvårdsavsättningar tar skogsägarna. En del av ansvaret är befäst via certifieringar, en del via den Skogsvårdslag vår demokrati beslutat om. Lagen ställer också det självklara kravet att anlägga ny skog efter en slutavverkning. För oss och för alla som arbetar på våra marker är arbetet med arters överlevnad och de naturliga processerna en självklar del av verksamheten.

Back To Top